Ferratum

Ferratum Bankas Kreditēšanas līguma Standarta noteikumi, ko piemēro klientiem Latvijā
Šos standarta noteikumus piemēro kreditēšanas līgumiem, kas noslēgti starp “Ferratum Bank p.l.c.” un bankas klientiem, kuri ir Latvijas Republikas iedzīvotāji.
 
 
1. Informācija par Ferratum
 
1.1. Nosaukums: “Ferratum Bank p.l.c.”
 
1.2. Reģ. Nr: C 56251
 
1.3. Licences Nr: C 56251
 
1.4. Adrese: ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta 1.5. Tālruņa numurs: +356 2092 7700 (Malta), +371 66100023 (Latvija)
1.6. E-pasta adrese: info@ferratumbank.lv
 
1.7. Darbības, kas atļautas ar šo licenci: banku darbība, maksājumu pakalpojumi (saskaņā ar Likumu par finanšu iestādēm), citu maksāšanas līdzekļu (izņemot iepriekš definētos Maksājumu pakalpojumus) izsniegšana un administrēšana, galvojumi un saistības, patstāvīga tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem, nākotnes līgumi un iespējas līgumi, valūtas maiņa un procentu likmju instrumenti, pārvedamie vērtspapīri un jebkādas citas aktivitātes, kuras Bankai var atļaut laiku pa laikam veikt.
 
1.8. Piemērojamais Rīcības kodekss (kodeksi): nav attiecināms
 
2. Definīcijas
 
2.1. Konts – personīgais lietotāja konts, kas tiek izveidots Tīmekļa Vietnē katram Klientam, kurš noslēdzis līgumu ar Ferratum.
2.2. Attiecīgās izmaksas - procentu maksājumi komisijas maksas un citi maksājumi, kas Klientam jāmaksā saistībā ar Kredīta izmantošanu un kas tiek aprēķināti saskaņā ar Izmaksu sarakstu
2.3. Kalkulators – tiešsaistes instruments, kas dod Klientam iespēju aprēķināt sava Kredīta izmaksas pēc Attiecīgo izmaksu saraksta attiecībā uz vēlamo Kredīta summu un balstoties uz Minimālo maksājuma summu un Kredīta atmaksas termiņu.
2.4. Kredīts – katra atsevišķa naudas summa, ko pieprasa vai saņem saskaņā ar Kreditēšanas Līgumu, iesniedzot Kredīta pieprasījumu saskaņā ar šiem Standarta Noteikumiem, un kuru var palielināt saskaņā ar šo Noteikumu 8. panta nosacījumiem.
 
2.5. Kreditēšanas līgums – pamata līgums, kas uz nenoteiktu laiku noslēgts starp Ferratum un Klientu un kas ietver šos Standarta Noteikumus, Izmaksu sarakstu, Informācijas Lapu un ikvienu derīgu rēķinu, paredzot arī attiecīgus grozījumus, nepieciešamības gadījumā veic saskaņā ar šiem Standarta Noteikumiem.
 
2.6. Kredītlimits – maksimālais Kredīta apjoms, kas jebkurā laikā var tikt izmaksāts vienam Klientam saskaņā ar Kreditēšanas līgumu, ko sastādījis Ferratum, vadoties pēc Klienta kredītspējas novērtēšanas.
 
2.7. Klients – Pilntiesīgs Klients, kas noslēdzis Kreditēšanas līgumu ar Kreditoru vai izteicis šādu nodomu.
 
2.8. Maksa par Kredīta izņemšanu- maksa, kas saskaņā ar Izmaksu sarakstu Klientam būtu jāmaksā par katru atsevišķu Kredīta izmaksu un kura, ja tā ir maksājama, netiek samazināta pat gadījumā, ja Klients jau ir samaksājis jebkādu summu pirms datuma, kurā jāsamaksā šī maksa.
 
2.9. Atmaksājamā summa – gadījumā, ja Klients atsakās no Kreditēšanas līguma saskaņā ar šo Standarta noteikumu 4. Panta 3. punktu, tā ir summa, ko veido Klienta izņemtā Kredīta summa kopā ar attiecīgajiem procentiem, kas aprēķināti no dienas, kad Kredīts tika izņemts līdz dienai, kad tastika atmaksāts.
 
2.10. Termiņš – datums, kurā jāpamaksā Minimālā maksājuma summa, kas iestājas 15 dienu laikā no rēķina datuma vai cits termiņš par kuru puses ir vienojušās saskaņā ar 9.1 punktā minētajiem noteikumiem.
 
2.11. Pilntiesīgie Klienti – personas, kuras ir tiesīgas slēgt Kreditēšanas līgumu ar Kredīta devēju, kā turpmāk aprakstīts šo Standarta Noteikumu 3. panta 2. punktā.
 
2.12. Ferratum – 1. pantā norādītā Kredītinstitūcija, saukta arī par Kredīta devēju.
 
2.13. Informācijas Lapa – standarta Eiropas Patērētāju Kredīta Informācijas Lapa attiecībā uz Kredītu, kas ir
Kreditēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.
 
2.14. Rēķins – dokuments, kuru ik pa trīsdesmit (30) dienām sastāda Ferratum, turklāt pirmais rēķins tiek sastādīts piecpadsmit dienas pēc oriģinālā Kredīta izmaksas un kurš satur Klientam piemērojamos specifiskos nosacījumus, ieskaitot summu, kas jāapmaksā Klientam, Minimālo maksājuma summu un Termiņu un kas līdz pilnas izmaksātās Kredīta summas atmaksai kopā ar komisijas maksām un citām atbilstīgām maksām sastāda šī Kreditēšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 
2.15. Izmaksu saraksts – saraksts, kas ietver procentu maksājumus, komisijas maksas un citus maksājumus, kurus Klients maksā Ferratum par Kredītu, kas piešķirts saskaņā ar šiem Standarta Noteikumiem, kurus nepieciešamības gadījumā Kreditēšanas līguma darbības laikā iespējams grozīt saskaņā ar 13. panta 4. punkta procedūru. Izmaksu saraksts ir pieejams Tīmekļa vietnē, kā arī zvanot uz iepriekš norādītajiem klientu apkalpošanas tālruņiem.
 
2.16. Minimālā maksājuma summa- minimālā summa, kas jāsamaksā piecpadsmit dienu laikā no rēķina datuma, kura sastāda a) 9% no Kopējās maksājamās summas vai b) 20 EUR, atkarībā no tā, kura no tām ir augstāka; ar nosacījumu, ka, ja Kopējā maksājamā summa ir zemāka par 20 EUR, tad par Minimālo Maksājuma Summu uzskata Kopējo maksājamo summu. Ja pēc Klienta lūguma, izmaksātais Kredīts tiek palielināts, tad Minimālā Maksājuma Summa tiek atbilstoši koriģēta saskaņā ar izmaksai sekojošo rēķinu.
 
2.17. Politiski Nozīmīga Persona – fiziska persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu (tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora
 
vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu), šādas personas ģimenes locekļi (tai skaitā laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa;) vai ar šādu personu cieši saistītas personas, darījumu partneri vai citā veidā cieši saistītas personas (persona, kas ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā, persona kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgās personas labā). Persona atbilst šai definīcijai līdz brīdim, kad politiski nozīmīgā persona vairs neieņem nozīmīgu publisku amatu vismaz 12 mēnešus.
 
2.18. Standarta Noteikumi – esošais dokuments ar visiem spēkā esošajiem grozījumiem, kura kopija ir pieejama Tīmekļa vietnē.
2.19. Kopējā maksājamā summa – kopējā Kredīta summa kopā ar Attiecīgajām izmaksām.
 
2.20. Tīmekļa vietne – Ferratum tīmekļa vietne: www.ferratumbank.lv
 
 
3. Kreditēšanas līguma noslēgšanas gaita
 
3.1. Lai saņemtu Kredītu, Klientam nepieciešams spēkā esošs Kreditēšanas līgums. Pirms šāda līguma noslēgšanas, Klients var pieprasīt Ferratum nodrošināt Standarta Noteikumu eksemplāru, kā arī visus dokumentus, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa. Šos dokumentus Ferratum nodrošina Klientam bez maksas. Kreditēšanas līgumu var noslēgt, aizpildot pieteikumu tiešsaistē, Tīmekļa vietnē. Slēdziens par Kreditēšanas līguma noslēgšanu vēl nenozīmē, ka tiek apstiprināti arī jebkādi atsevišķi Kredīta pieprasījumi, t.i., lai saņemtu Kredītu, Klientam ir jāiesniedz atsevišķs Kredīta pieprasījums, kas Ferratum jāakceptē, turklāt Ferratum pēc Kredīta pieprasījuma saņemšanas ir tiesības pilnīgi pēc saviem ieskatiem izlemt, piešķirt Kredītu vai ne, pilnībā vai tikai daļēji. Kredīta pieprasījumu var iesniegt arī reizē ar Kreditēšanas līguma noslēgšanas pieteikumu.
 
3.2. Pilntiesīgie klienti ir personas ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijas Republikas teritorijā, kurām ir tiesības slēgt Kreditēšanas līgumu un kuras ir vismaz 18 gadus vecas.
 
3.3. Lai noslēgtu Kreditēšanas līgumu, Klientam ir vai nu jāapmeklē Tīmekļa vietne un jāseko tur norādītajām instrukcijām, vai jāzvana uz iepriekš norādīto klientu apkalpošanas tālruni un jāseko uzklausītajām norādēm. Pirms Kreditēšanas līguma noslēgšanas, Klientam jāiepazīstas ar viņam nodrošināto Kreditēšanas līguma projektu.
 
3.4. Iesniedzot pieteikumu Kreditēšanas līguma noslēgšanai ar Ferratum, Klients apliecina un garantē,
ka:
 
3.4.1 ir sniedzis Ferratum patiesu, pareizu un pilnīgu informāciju un apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā informēt Ferratum, gadījumā, ja šajā informācijā ir kādas izmaiņas, vai gadījumā, ja viņš vai viņa pamana iesniegtajā informācijā kādas kļūdas, neatbilstības vai nepilnības;
3.4.2 ir nodrošinājis patiesu un pareizu informāciju par bankas kontu un rekvizītiem (ja šāda informācija ir tikusi sniegta), bankā, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ka šāds konts ir atvērts uz Klienta paša vārda. Klients apzinās, ka jebkura Ferratum veiktā Kredīta izmaksa, kā arī jebkuri sekojoši Kredīta atmaksas maksājumi, tiks veikta caur bankas kontu, kas atvērts uz klienta vārda. Klients apņemas nekavējoties informēt Ferratum par jebkādām izmaiņām bankas konta informācijā vai citos rekvizītos. Klients apzinās un akceptē, ka, gadījumā, ja personīgā konta informācija mainās, Ferratum var pieprasīt no jaunā konta
 
pārskaitīt 0.01 EUR uz Ferratum kontu;
 
3.4.3 Ir savlaicīgi izlasījis Kreditēšanas līgumu pirms tas kļuvis viņam saistošs, izprot tā saturu un piekrīt tajā izklāstītajiem nosacījumiem.
3.4.4 Ir saņēmis Kreditēšanas līgumu pastāvīgā datu nesēja formātā;
 
3.4.5 Ir saņēmis pienācīgus paskaidrojumus par Kreditēšanas līgumu, par Kredīta būtiskajiem nosacījumiem (tostarp sekām, neizpildot atmaksas saistības), kas ļauj viņam novērtēt, vai Kreditēšanas līgums ir atbilstošs viņa vajadzībām;
 
3.4.6 Ir noslēdzis šo Kreditēšanas līgumu no savas brīvas gribas un nevis, draudu, spaidu vai izmisuma
rezultātā, vai tāpēc, ka iestājušies galīgi nelabvēlīgi apstākļi viņa personiskajā un finansiālajā situācijā;
 
3.4.7 Nav politiski nozīmīga persona un viņš vai viņa informēs Ferratum 24 stundu laikā pēc tam kad par tādu būs kļuvis.
 
3.4.8 Neņem Kredītu kāda cita labā vai kāda cita vārdā. Ja Klients ņem Kredītu vai citādi rīkojas kādas citas personas vārdā, tad viņam nekavējoties jāinformē par to Ferratum un jāsaprot, ka tiks veikti papildus pasākumi un jāpieņem, ka Ferratum var atteikties noslēgt Kreditēšanas līgumu vai piešķirt Kredītu vai, pat, ja Kredīts tiek piešķirts, attiecināt papildu nosacījumus gan uz aģentu, gan personu, kā vārdā aģents rīkojas;
 
3.4.9 Saprot, ka īstermiņa Kredīts var radīt zināmus riskus, tā kā tas ir piemērots, lai apmierinātu īsa laika perioda likviditātes vajadzības, kā arī var ietvert augstākas procentu likmes kā ilgtermiņa aizņemšanās. Līdz ar to īstermiņa aizņemšanās ilglaicīga izmantošana var novest pie paaugstinātas finanšu spriedzes.
 
3.4.10 Ir izvērtējis savu vajadzību aizņemties līdzekļus un novērtējis spēju atmaksāt Kredītu, viņam nav nekādu parādsaistību, attiecībā uz kurām viņam ir piešķirts atliktais maksājums, viņš nekad nav ticis reģistrēts parādnieku datubāzēs, attiecībā uz viņu nav ierosināta piedziņas procedūra, viņš nav atbildētājs civilprocesā par parādu piedziņu, kā arī viņš nav iesaistīts nevienā procesā, kas varētu apdraudēt viņa maksātspēju.
 
3.4.11 Atlīdzinās jebkurus zaudējumus, ko izraisījis viņa šajā pantā aprakstīto garantiju pārkāpums vai saistību pārkāpums saskaņā ar Kreditēšanas līgumu.
3.5 Divdesmit četru stundu laikā kopš pieteikuma iesniegšanas Kreditēšanas līguma noslēgšanai Klients no sava bankas konta pārskaita uz vienu no Ferratum bankas kontiem vienu eiro centu, kas ir netiek atmaksāts pat tad, ja Ferratum nenoslēdz Kreditēšanas līgumu ar Klientu vai pat gadījumā, ja Klients atsakās no Kreditēšanas līguma. Ferratum var atteikties no šīs prasības pēc saviem ieskatiem.
 
3.6 Pirms Kreditēšanas līguma noslēgšanas, kā arī jebkurā brīdī Kreditēšanas līguma darbības laikā Ferratum ir tiesības pārbaudīt Pilntiesīga Klienta identitāti (gan saistoties ar Klientu pašu, gan izmantojot trešās puses palīdzību), kā arī pieprasīt no Pilntiesīga Klienta un/vai trešajām pusēm citu informāciju, kas varētu būt būtiska Ferratum lēmuma pieņemšanai par Kreditēšanas līguma noslēgšanu, Kredīta piešķiršanu un tamlīdzīgi. Noslēdzot Kreditēšanas līgumu, Klients apņemas izpildīt visas Ferratum prasības saistībā ar šo pantu. Klients atzīst un piekrīt, ka Ferratum ir tiesības atteikties noslēgt Kreditēšanas līgumu vai nekavējoties lauzt jau esošu Kreditēšanas līgumu, no kā izriet, ka Ferratum atsakās piešķirt Kredītu Klientam, kurš nav izpildījis kādas prasības iesniegt informāciju vai dokumentus saistībā ar šo pantu gadījumā, kad Ferratum nespēj iegūt informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai noslēgtu Kreditēšanas līgumu vai piešķirtu Klientam Kredītu.
 
3.7 Ferratum ar e-pasta starpniecību informē Klientu par savu lēmumu noslēgt Kreditēšanas līgumu vai ne. Kreditēšanas līgums ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Klients tiek informēts ar e-pasta starpniecību par Ferratum lēmumu noslēgt Kreditēšanas līgumu vai brīdī, kad Klients saņem Kredītu vai PIN kodu saskaņā ar šī Kreditēšanas līguma 3. panta 9. punkta noteikumiem, atkarībā, kura no darbībām notiek agrāk.
 
3.8 Kreditēšanas līgums un tā papildu dokumenti tiek noformēti latviešu un angļu valodā. Nesakritību gadījumā starp tekstiem abās valodās, par noteicošo tiek uzskatīta angļu valoda.
3.9 Katram Pilntiesīgam Klientam, kuru Ferratum ir pirmo reizi akceptējis kā savu Klientu, konts tiek izveidots automātiski. Līdz ar to, noslēdzot jaunu līgumu ar Ferratum, Klients šo kontu izmanto atkārtoti, pat tad ja konts kādu laiku nav izmantots. Lai varētu piekļūt kontam, Klientam tiek piešķirts personiskās identifikācijas numurs (PIN). Ja Klientam jau ir PIN, Klients izmanto jau piešķirto PIN, lai piekļūtu savam kontam. Ja Klients nevar atcerēties savu PIN, viņš kontaktējas ar Ferratum. Klientam, kurš apgalvo, ka aizmirsis PIN, Ferratum var pieprasīt iesniegt informāciju un dokumentus PIN atjaunošanai.
 
3.10 Klients neatklāj savu PIN nevienai trešai personai, un par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties PIN atklāšanas rezultātā, tostarp, par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts Ferratum, Klients pilnībā uzņemas atbildību pats.
 
4 Tiesības atteikties no Kreditēšanas līguma 14 dienu laikā
 
4.1 Klientam ir tiesības atteikties no Kreditēšanas līguma 14 dienu laikā pēc tā noslēgšanas (vai Informācijas lapas un Kreditēšanas līguma saņemšanas, ja Klients ir izvēlējies tos saņemt pa e-pastu, vai pastu, atkarībā, kurš no šiem notikumiem notiek vēlāk). Lai atteiktos no Līguma, Klientam nav jānorāda atteikšanās iemesls.
 
4.2 Tiesības atteikties no Līguma īsteno, iesniedzot parakstītu paziņojumu. Atbilstošā adrese šāda paziņojuma nosūtīšanai ir Ferratum iepriekš norādītā adrese. Paziņojumā jānorāda vismaz: a) Klienta vārds un uzvārds; b) Klienta identifikācijas kods, c) paziņojums, kurā nepārprotami pausta vēlēšanās atteikties no Kreditēšanas līguma, d) apņemšanās atmaksāt jebkādas Atmaksājamās summas, kuras Klients ir parādā Ferratum bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas, e)  Klienta paraksts un f) paraksta datums un vieta. 14 dienu termiņš tiek ievērots, ja paziņojums tiek nogādāts Ferratum 14 dienu laikā.
4.3 Ja atteikuma brīdī, Klientam, saskaņā ar Kreditēšanas līgumu, jau ir izveidojušās neatmaksātas summas, tad atteikums attiecas uz šīm summām. Šajā gadījumā, Klients bez liekas kavēšanās, bet vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas atmaksā Ferratum visas neatmaksātās summas.
 
5 Produkti un pakalpojumi
 
5.1 Pēc Kreditēšanas līguma noslēgšanas Klients var saņemt jebkuru summu sev piešķirtā kredītlimita robežās. Kredīts tiek izmaksāts, kā arī Attiecīgās izmaksas, komisijas maksas un citas izmaksas tiek atmaksātas eiro valūtā.
 
5.2 Par Kredīta piešķiršanu Ferratum iekasē visas Attiecīgās izmaksas. Attiecīgo izmaksu apmērs ir atkarīgs no Kredīta summas un sastāv no komisijas maksas par Kredīta izņemšanu, ja tāda ir, un ikdienas procentu maksājumiem, kurus iekasē tādā apmērā, kā norādīts Izmaksu sarakstā, kurā laiku pa laikam var tikt ieviestas izmaiņas. Klients izmanto Tīmekļa vietnē nodrošināto Kalkulatoru, lai pirms Kredīta pieprasījuma iesniegšanas
 
varētu noskaidrot, cik liela summa būs jāatmaksā Ferratum. Alternatīvi Klients var piezvanīt uz šajos noteikumos norādīto Klientu apkalpošanas tālruni, kur Ferratum darbinieki palīdzēs noteikt apmaksājamo summu Kredītam, ko Klients iecerējis pieprasīt.
 
5.3 Latvijai piemērojamais maksimālais kredītlimits ir norādīts Tīmekļa vietnē. Ir pašsaprotami un normāli, ka Ferratum nav pienākums visiem Klientiem piedāvāt maksimālo Latvijai piemērojamo kredītlimitu. Savu maksimālo kredītlimitu Klients var noskaidrot caur savu kontu un/vai sazinoties ar Ferratum Klientu apkalpošanas dienestu. Ferratum ir tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt, vai pieņemt Kredīta pieprasījumu vai ne, pat tad, ja pieteikumā minētā summa nepārsniedz Klienta individuālo kredītlimitu. Ferratum ir tiesības mainīt klientam piemērojamo maksimālo kredītlimitu jebkurā laikā, vai nu, saņemot Klienta pieteikumu, vai pēc saviem ieskatiem ar nosacījumu, ka jebkādas izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā Klienta kredītspējas novērtējumu, ko veic Ferratum.
 
5.4 Neierobežojot jebkuras citas Ferratum tiesības saistībā ar šiem Standarta noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, kad šī Līguma darbības laikā piešķirtā Kredīta kopsumma ir sasniegusi 15 000 eiro, Klientam turpmāks Kredīts vairs netiek piešķirts un esošā Kredīta summa netiek palielināta. Neskatoties uz šī panta noteikumiem, Ferratum, saņemot no Klienta attiecīgu pieteikumu, var piekrist piešķirt Kredītu pat, ja maksimālais kredītlimits 15 000 eiro ir pārsniegts un pirms šāda Kredīta piešķiršanas Klientam var pieprasīt atbildēt uz jebkādiem jautājumiem un iesniegt jebkurus dokumentus, kas nepieciešami, lai Ferratum varētu identificēt klientu, pārbaudīt viņa identitāti un novērtēt, vai piešķirt Klientam Kredītu vai ne.
 
6 Kredīta pieprasījums un lēmums par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu
 
6.1 Kredīta pieprasījums ir jāiesniedz tiešsaistē caur Tīmekļa vietni vai zvanot uz pirmajā punktā norādīto
Ferratum telefona numuru.
 
6.2 Procedūra Kredīta pieprasījuma iesniegšanai ir aprakstīta Tīmekļa vietnē. Klients var arī zvanīt Ferratum pa Standarta Noteikumos norādīto tālruņa numuru, lai saņemtu paskaidrojumus, kā iesniegt Kredīta pieprasījumu. Klients atzīst un pieņem, ka Ferratum var noraidīt Kredīta pieprasījumu, ja, iesniedzot Kredīta pieprasījumu, Klients, cita starpā, neievēro visus Ferratum sniegtos norādījumus.
 
6.3 Iesniedzot Kredīta pieprasījumu, Klients piekrīt, ka Ferratum klientu apkalpošanas nodaļa var sazināties ar viņu pa telefonu, ar nolūku apstiprināt nepieciešamo informāciju vai saņemt jebkādus papildus datus saistībā ar Kredīta pieprasījumu. Klients atzīst, ka, nesniedzot šādu apstiprinājumu vai datus, viņa Kredīta pieprasījums var tikt noraidīts.
 
6.4 Lēmumu par Kredīta piešķiršanu Ferratum paziņo Klientam pa e-pastu. Ferratum nav jāatklāj atteikuma iemesli, ja vien šāds atteikums nav balstīts uz informāciju, kas saņemta no datubāzes par attiecīgās personas ienākumiem un/vai maksājumu saistību izpildi. Ferratum ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieņemt lēmumu, vai piešķirt Klientam prasīto Kredītu vai ne.
 
6.5 Ja piecu (5) darbadienu laikā kopš Kredīta pieprasījuma aizpildīšanas Klients nesaņem no Ferratum ziņu ar galīgu, saistošu apstiprinājumu, tad Kredīta pieprasījums ir uzskatāms par noraidītu.
 
6.6 Summa, kas Klientam jāatmaksā Ferratum saistībā ar izņemto Kredītu, ir uzrādīta Rēķinā.
 
6.7 Iesniedzot Kredīta pieprasījumu, Klients var vienlaicīgi saņemt tikai vienu Kredītu, ar nosacījumu, ka Pusēm vienojoties saskaņā ar šī un 8. panta noteikumiem, Kredīta summu var palielināt. Tiklīdz Klients ir atmaksājis
 
visas atmaksājamās summas par Kredītu, ko jau ir saņēmis, Klients var iesniegt jaunu Kredīta pieprasījumu.
 
7 Kredīta izmaksa
 
7.1 Klients saņem Kredītu ar bankas pārskaitījumu uz Klienta norādīto bankas kontu, kas ir atvērts uz Klienta vārda. Ferratum ir pilnīgas tiesības pēc saviem ieskatiem izmaksāt Klientam Kredītu arī ar citiem paņēmieniem, ar nosacījumu, ka tādā gadījumā Ferratum pirms Kredīta izsniegšanas ir tiesības pieprasīt Klientam nodrošināt papildus informāciju, identitāti un dzīves vietas adresi apliecinošus dokumentus. Informāciju par citiem Kredīta saņemšanas veidiem var saņemt, zvanot uz Ferratum vai Tīmekļa vietnē.
 
8 Kredīta palielināšana
 
8.1 Klientiem jebkurā laikā ir tiesības vērsties ar iesniegumu Ferratum ar nolūku palielināt Kredīta apjomu, kamēr Klients, saskaņā ar Rēķinā norādītajiem atmaksas nosacījumiem, atmaksā Ferratum piešķirto Kredītu, ar nosacījumu, ka šāds pieteikums netiek iesniegts attiecībā uz Kredītu, kas, ņemot vērā pieteikuma rakstīšanas laikā vēl neatmaksāto Kredītu, pārsniegtu Klienta kredītlimitu. Pieteikumu palielināt Kredīta summu var iesniegt tādā pašā veidā un saskaņā ar tādām pašām procedūrām kā Kredīta pieprasījumu, un to apstiprina Ferratum, kam ir tiesības šādu pieprasījumu arī noraidīt, neminot iemeslus.
 
8.2 Pirms pieteikuma iesniegšanas par Kredīta palielināšanu, Klients izmanto Kalkulatoru, lai noteiktu Attiecīgo izmaksu apmēru par šādu palielinājumu. Alternatīvi Klients var zvanīt uz Standarta noteikumos norādīto Klientu apkalpošanas tālruni, lai Ferratum darbinieki varētu izrēķināt Klienta Attiecīgo izmaksu summu.
 
8.3 Ja Kredīta palielinājuma pieprasījums ir pieņemts, Ferratum attiecīgi informē Klientu pa e-pastu. Gadījumā, ja piecu 5 darba dienu laikā, kopš Kredīta palielinājuma pieprasījuma iesniegšanas Klients nesaņem e- pastu ar Ferratum galīgu, saistošu apņemšanos izsniegt Kredītu, Kredīta pieprasījums ir uzskatāms par noraidītu.
 
8.4 Katrs Kredīta summas palielinājums un Attiecīgās izmaksas tiek atspoguļotas rēķinā, kas tiek nosūtīts klientam saskaņā ar šiem Standarta noteikumiem.
 
8.5 Lai izvairītos no pārpratumiem, Klientam nav atļauts sniegt pieprasījumu Ferratum palielināt Kredīta apjomu gadījumā, ja Klients kavē jebkuru summu atmaksu saskaņā ar Kreditēšanas līgumu un Ferratum ir tiesības noraidīt jebkuru pieprasījumu, ar kuru tiek pārkāpti šī panta nosacījumi pat bez šāda pieprasījuma izskatīšanas.
 
9 Kredīta atmaksa
 
9.1 Kredīti kopā ar visām piemērojamām maksām ir jāatmaksā Ferratum eiro valūtā noteiktajā termiņā. Ja Klients veic maksājumus jebkādā citā valūtā, viņam ir jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar šīs valūtas konvertāciju uz eiro. Klients jebkurā laikā var pieteikties atmaksas Termiņa maiņai; šādam pieteikumam jābūt saņemtam vismaz 3 darba dienas pirms Rēķina izsniegšanas. Ferratum informēs Klientu par savu lēmumu 3 darba dienu laikā kopš pieteikuma saņemšanas. Ja Klients nesaņem Ferratum atbildi noteiktajā laikā, tiks uzskatīts, ka Ferratum šo pieteikumu noraidījis. Ferratum ir tiesības atteikties mainīt Termiņu, balstoties uz jebkuru iemeslu, un tam nav pienākuma izpaust šādu pamatojumu Klientam. Jebkādas Termiņa izmaiņas stājas spēkā Rēķinā, ko izdod pēc izmaiņu apstiprinājuma no Ferratum puses. Klients veic maksājumu, kas norādīts Izmaksu sarakstā, par katru mainīto Termiņu, ne vēlāk kā Termiņā, kas noteikts pēc šādām izmaiņām.
 
9.2 Nesamaksātais Rēķins vienmēr ir pieejams Kontā un tas var tikt saglabāts pdf formātā. Ikviens Klients var lūgt nosūtīt Rēķinu uz viņa personīgo e-pasta adresi vai pa pastu bez maksas. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Klientu no pienākuma atmaksāt atmaksājamās summas. Ja rēķins nav saņemts (15) kalendāro dienu laikā pēc
 
dienas, kad tas bija jāizraksta, Klients attiecīgi informē par to Ferratum. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Klientu no pienākuma atmaksāt maksājumus.
9.3 Rēķinā tiek norādīta Minimālā maksājuma summa, Kredīts, Attiecīgās izmaksas, Samaksas datums un visas pārējās Klienta atmaksājamās summas saskaņā ar Kreditēšanas līgumu, tai skaitā līgumsods par kavētiem maksājumiem. Rēķinā ir arī norādīts bankas konta numurs, uz kuru jāpārskaita maksājumi. Lai izvairītos no pārpratumiem, Rēķinā tiek norādītas summas, kas jāatmaksā Ferratum, kādas tās ir vienu dienu pirms Rēķina noformēšanas datuma un kuras tiek aprēķinātas pieņemot, ka Klients iemaksā Minimālo maksājuma summu dienā, kad iestājas Atmaksas termiņš. Ir saprotami un normāli, ka jebkādas Klienta veiktās korekcijas attiecībā uz Ferratum maksājamām summām vai Kredīta izņemšanas palielinājums laika periodā pirms Rēķina izrakstīšanas, tiks atspoguļots nākamajā Rēķinā.
9.4 Atmaksa tiek veikta uz Ferratum norādīto bankas kontu. Klients var izvēlēties vienu no Rēķinā norādītajiem bankas kontiem. Klients sedz maksu, ko piemēro attiecīgais pakalpojuma sniedzējs par pārskaitījumu. Klients atmaksā Ferratum Kredītu, Attiecīgās izmaksas un veic jebkādus citus maksājumus saskaņā ar šo Kreditēšanas līgumu un Standarta noteikumiem caur Bankas kontu, kas atvērts uz Klienta vārda. Ferratum ir tiesības attiekties pieņemt maksājumus no bankas konta, kas nav uz Klienta vārda.
 
9.5 Klients norāda sekojošu informāciju maksājuma informācijā: EVP4510001617135, savu personas kodu un rēķina numuru. Ja tas nav izdarīts un Ferratum nespēj identificēt maksājumu, tad maksājums tiek uzskatīts par nesaņemtu un Klientam ir pienākums maksāt līgumsodu.
 
9.6 Klientam ir tiesības atmaksāt Kopējo maksājamo summu pirms termiņa, informējot Ferratum par to piecas darba dienas iepriekš, nosūtot paziņojumu pa pastu vai e-pastu uz attiecīgajām adresēm, kas norādītas šajos Standarta noteikumos. Šādā gadījumā ir jāatmaksā tikai daļa no Maksas par Kredīta izņemšanu, kas aprēķināta proporcionāli laikam, kurā Kredīts faktiski tika izmantots (t.i., kas bija uzkrājusies līdz atmaksas datumam). Ja Klients nav pārliecināts par šīs summas apmēru, šādu informāciju var saņemt, piezvanot uz Ferratum biroju vai nosūtot e-pastu. Lai izvairītos no pārpratumiem, Maksa par kredīta Izņemšanu, ja tāda ir, nemainās, un pirmstermiņa atmaksāšanas dēļ netiek samazināta.
 
9.7 Ja Klients samaksā tikai daļu no sava parāda, tad maksājumu jāsadala saskaņā ar šādu Kredīta apmaksas kārtību: (1) nenomaksāto procentu (nenomaksāto procentu par Kredīta izmantošanu un nokavējuma procentu (likumisko nokavējuma procentu vai līgumisko nokavējuma procentu, ja puses vienojušās par līgumiskiem nokavējuma procentiem)) dzēšana, (2) Maksas par Kredīta izņemšanu dzēšana, (3) Kredīta pamatsummas dzēšana, (4) Attiecīgo izmaksu un jebkādu citu Klienta nesamaksāto summu saskaņā ar Kreditēšanas līgumu dzēšana, izņemot iepriekš norādītie nenomaksātie procenti par Kredīta izmantošanu un Maksa par Kredīta izņemšanu, (5) līgumsoda, ja puses vienojušās par līgumsodu, dzēšana.
9.8 Jebkuras summas tiek uzskatītas par samaksātām, ja tās ir saņemtas Ferratum bankas kontā, Ferratum paturot sev tiesības noraidīt maksājumu saskaņā ar šajos Standarta noteikumos noteikto.
 
9.9 Klientam ir tiesības pieteikt Ferratum iespēju samazināt minimālo maksājumu līdz nullei (0) ne biežāk kā divas (2) reizes divpadsmit (12) mēnešu periodā, un šādi pieteikumi nedrīkst tikt veikti pēc kārtas. Pieteikumam jābūt veiktam Ferratum noteiktajā veidā kā to paredz Ferratum noteikumi, kas klientam tiek darīti zināmi iepriekš. Ferratum patur tiesības atteikt klienta pieteikumu jebkurā laikā un dēļ jebkāda iemesla. Šāds pieteikums netiks izskatīts ja tiks veikts divas (2) reizes pēc kārtas. Pieteikumu šī panta izpratnē ir jāveic pirms Ferratum ir sagatavojis rēķinu, attiecībā uz kuru iesniegts pieteikums. Šaubu novēršanai, procenti un citas klientam piemērojamās izmaksas turpina uzkrāties par laiku, par kuru Klients ir iesniedzis pieteikumu šī panta izpratnē un Ferratum to ir pieņēmis.
 
10 Maksājumu kavējuma sekas
 
10.1 Ja Minimālā maksājuma summa vai jebkura cita atmaksājamā summa netiek laicīgi samaksāta, tad Ferratum ir tiesības iekasēt no Klienta līgumsodu 0,5% apmērā par katru dienu no visas laikus nesamaksātās summas līdz brīdim, kad tā tiek samaksāta, ar nosacījumu, ka līgumsods nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% no tajā brīdī nesamaksātās Kredīta pamatsummas. Tiklīdz attiecīgais līgumsods ir samaksāts, to nedrīkst pieskaitīt kādam citam Ferratum attiecīgi piemērotam līgumsodam saskaņā ar Kreditēšanas līgumu.
 
10.2 Ja Klients nesamaksā Minimālo maksājuma summu pilnā apmērā kopā ar jebkuru piemērojamo līgumsodu trīsdesmit dienu laikā no samaksas termiņa, tad Ferratum ir tiesības izbeigt Kreditēšanas līgumu un šādā gadījumā viss Kredīts kopā ar visām Piemērojamām maksām ir jāatmaksā nekavējoties.
 
10.3 Ja kāda summa tiek kavēta vairāk kā 40 dienas, tad Ferratum ir tiesības iesaistīt trešās puses, lai piedzītu parādu no Klienta uz Klienta rēķina. Turklāt, Klients piekrīt tam, ka Ferratum ir tiesības reģistrēt Klientu parādu reģistros/parādnieku kredītvēstures datu bāzēs, saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu.
 
10.4 Papildus iepriekš norādītajam, ja Klients Kreditēšanas līgumā noteiktajā termiņā nespēj veikt kādu no maksājumiem, Ferratum ir tiesības nosūtīt Klientam atgādinājuma e-pastu un iekasēt par šo pakalpojumu administratīvu maksu saskaņā ar Izmaksu sarakstu, administartīvā maksa par šo pakalpojumu tiek piestādīta Klientam, un Klientam tā ir jāsamaksā Ferratum [2] darba dienu laikā no brīža, kad Ferratum nosūta šādu atgādinājuma e-pasta vēstuli uz Klienta e-pasta adresi, ko Klients ir norādījis Ferratum. Ferratum ir tiesības piestādīt Klientam šādu administratīvu maksu par ne vairāk kā trīs atgādinājuma e-pasta ziņojumiem.
 
10.5 Ferratum ir tiesības pieprasīt kompensāciju par visiem faktiskajiem zaudējumiem, izdevumiem un izmaksām, kas radušās savlaicīgi nesamaksāto summu piedziņas rezultātā, tai skaitā par maksājumu piedziņu, izmantojot parādu piedzinējus, ar nosacījumu, ka pēdējā no minētajiem gadījumiem Klientam piestādītā summa nedrīkst pārsniegt lielāko ar likumu pieļautu summu. Klients piekrīt, ka šo summu parādu piedzinēji piedzen tieši no viņa bez tiesas rīkojuma vai juridiskas iejaukšanās.
 
11 Piekrišana personas datu apstrādei
 
Klients apliecina, ka piekrīt, ka Ferratum ievāc un apstrādā Klienta personas datus saskaņā ar Klientu personas datu apstrādes principiem, kas ir publicēti Tīmekļa vietnē. Kā tas ir noteikts Klientu personas datu apstrādes pamatprincipos, tiesības iebilst savu datu apstrādei un tiesības uz datu dzēšanu Klients nevar izmantot atrunām vai maksājamo parādu atlaišanai; šo tiesību izmantošana neliedz Ferratum izmantot personas datus, lai piedzītu summas, kas pienākas Ferratum. Apstrādes ierobežošanas un dzēšanas tiesībām ir "pro futuro" ietekme uz Ferratum un Klienta savstarpējo attiecību pārtraukšanu nākotnē, reklāmas materiālu nosūtīšanu vai citu datu apstrādi nākotnē, bet tas nenozīmē, ka Ferratum nevar izmantot Klienta datus, lai piedzītu parādus, kas jāmaksā Klientam par periodu, kurā ir spēkā savstarpējās pušu attiecības.
 
12 Paziņojumi
 
12.1 Noslēdzot Kreditēšanas līgumu, Klients piekrīt, ka visi attiecīgie paziņojumi un cita informācija tiek viņam nosūtīta elektroniski uz Kontu, pa e-pastu, ar īsziņas starpniecību, vai izmantojot citus noteiktos sakaru līdzekļus šim nolūkam. Nosūtot informāciju uz Kontu, tiek nosūtīts arī paziņojums uz Klienta personīgo e-pasta adresi un/vai
 
iesūtni, kas pieejama, Klientam ieejot savā Kontā. Šādā veidā nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem tajā pašā dienā, kad tiek izsūtīti, izņemot paziņojumus, kas tiek sūtīti pa pastu, kurus uzskatīta par saņemtiem piecas kalendārās dienas pēc to nosūtīšanas. Gadījumā, ja prasības mainīsies, Klientam tiks par to informēts.
12.2 Šī Kreditēšanas līguma darbības laikā Puses savā starpā sazinās latviešu vai krievu valodā, atkarībā no tā, kādā valodā runā Klients.
 
13 Beigu noteikumi
 
13.1 Šo Kreditēšanas līgumu un darījuma attiecības starp Ferratum un Klientu regulē Latvijas likumi. Klients var ierosināt tiesvedību pret Ferratum tikai tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir Klienta pastāvīgā dzīvesvieta, vai Maltā. Ferratum var ierosināt tiesvedību pret Klientu tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir Klienta pastāvīgā dzīvesvieta. Abas puses var iesniegt pretprasību tiesā, kurā tiek izskatīta sākotnējā prasība.
 
13.2 Gadījumā, ja Klientam ir kādas sūdzības, viņam/viņai ir tiesības tos iesniegt tieši Ferratum, izmantojot iepriekš 1.punktā vai tā Tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju. Sūdzības tiek risinātas ar sarunu palīdzību. Ja puses nespēj vienoties, tad Klients iesniedz sūdzību rakstveidā (tostarp e-pastā), tajā norādot: (a) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju; (b) sūdzības vēstules iesniegšanas datumu un (c) konflikta būtību, savu prasību un tās pamatojumu. Klientam ir jāpievieno to dokumentu kopijas, kas apliecina darījumu, kā arī citus dokumentus, kas pamato sūdzību (ja iespējams). Elektroniski iesniegtai sūdzībai nav nepieciešams paraksts. Ferratum sniedz atbildi (pa e-pastu vai pastu) Klientam 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, norādot, ka gadījumā, ja Klients nav apmierināts ar sniegto atbildi, tad Klients var (a) vērsties šī Līguma
13.3 punktā minētajās iestādēs; (b) vērsties pie Tīmekļa vietnē norādītā patērētāju ārpustiesas konfliktsituāciju risinātāja, ja konkrētajā reģionā tāds ir izveidots; (c) vērsties pie Patērētāju konfliktsituāciju risināšanas komisijas, ja klientam sniegtā Patērētāju tiesību aizsardzības centra palīdzība nav devusi nekādus rezultātus un attiecīgajā reģionā ir iespējams sasaukt Patērētāju konfliktsituāciju risināšanas komisiju konflikta atrisināšanai; vai (d) vērsties tiesā. Ja objektīvu iemeslu dēļ Ferratum nav iespējams sniegt atbildi 15 darba dienu laikā, tad Ferratum ir nekavējoties jāinformē par to Klients, norādot saprātīgu laika posmu, kurā atbilde var tikt sniegta, un norādot iemeslu, kāpēc šāds pagarinājums ir nepieciešams. Ja Ferratum noraida Klienta pieprasījumu, tam ir jānorāda šī noraidījuma iemesli. Ja Ferratum nesniedz atbildi šajā punktā norādītajā laika posmā, tad tiek uzskatīts, ka Ferratum ir noraidījis Klienta pieprasījumu.
 
13.3 Klientam ir arī iespēja iesniegt sūdzību jebkurai no trim turpmākajām iestādēm: tieši vai caur (1) Maltas Finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādei (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta (2) un/vai Patērētāju tiesību aizsardzības centram, (http://www.ptac.gov.lv). Brīvības iela 55, LV- 1010 (e-pasts: ptac@ptac.gov.lv) un/vai (3) rakstiski Finanšu pakalpojumu šķīrējtiesneša birojam adresē: The Office of the Arbiter for Financial Services, First Floor, Pjazza San Kalcidonju Floriana FRN 1530, Malta vai www.financialarbiter.org.mt. Jebkura no šīm pusēm var pieprasīt, lai Klients savas sūdzības sūta Ferratum, pirms to iesniegšanas viņiem.
13.4 Šo Kreditēšanas līgumu var grozīt jebkurā laikā, pamatojoties uz izmaiņām juridiskajās, regulējošajās, ekonomiskajās un saimnieciskajās prasībās un/vai izmaiņām tehniskajā vidē, un/vai izmaiņām produkta vai pakalpojuma parametros. Kreditēšanas līguma grozījumu izdarīšanas kārtība ir šāda: Ferratum paziņo Klientiem par ierosinātajiem grozījumiem. Grozījumi stājas spēkā uzreiz pēc paziņošanas (ja tie nav Klientiem neizdevīgi vai izriet no piemērojamā likuma). Pārējos gadījumos Ferratum paziņo Klientiem par ierosinātajiem grozījumiem vismaz 10 kalendārās dienas pirms šo grozījumu spēkā stāšanās; ja grozījumi paredz procentu likmes vai citu maksu
 
palielināšanu, tad šis periods tiek palielināts līdz vienam mēnesim. Grozījumi stājas spēkā, izņemot gadījumus, kad Klients izbeidz Kreditēšanas līgumu ar rakstveida paziņojumu līdz tam datumam, kurā grozījumiem ir jāstājas spēkā. Tiklīdz Klients iesniedz paziņojumu par Kreditēšanas līguma izbeigšanu šī punkta izpratnē, visas Ferratum nesamaksātās summas ir atmaksājamas saskaņā ar Kreditēšanas līguma noteikumiem, kā Ferratum un Klients ir vienojušies, un Kreditēšanas līgums tiek izbeigts tiklīdz šajā līguma minētās summas ir atmaksātas. Ja Klients neatmaksā, tad Ferratum ir tiesības iekasēt līgumsodu.
 
13.5 Puses saistības saskaņā ar šiem Standarta noteikumiem tiek apturētas uz laiku, kamēr Puse nespēj izpildīt minētās saistības Nepārvaramās varas dēļ ar nosacījumu, ka šī Puse ir:
(a) informējusi otru pusi par šīs Nepārvaramās varas pastāvēšanu,
(b) Darījusi visu, kas ir tās/viņa/viņas spēkos, lai izpildītu saistības saskaņā ar Kreditēšanas līgumu, neņemot vērā Nepārvaramas varas pastāvēšanu; un
(c) Izpilda savas saistības noteiktajā termiņā pēc tam, kad nepārvaramas varas apstākļi ir beiguši pastāvēt.
 
13.6 Lai izvairītos no pārpratumiem, Nepārvaramas varas ietekmē Puses saistību izpilde ir apturēta tikai tādā mērā, kādā Pusei nav iespējams tās izpildīt, un nekādā veidā neatbrīvo Pusi no pienākuma izpildīt citas saistības saskaņā ar Kreditēšanas līgumu. Nepārvaramās varas apstākļi ir notikums, kas ir neparedzams un ko Puses nevar kontrolēt, piemēram, streiku, valdības vai ES institūcijas pieņemtus ar likumu noteiktus ierobežojumus, sabotāžu, sacelšanos, dabas katastrofas vai līdzīgus apstākļus, kas neļauj izpildīt no Kreditēšanas līguma izrietošās saistības, bet neietver darba attiecību pārtraukšanu vai citus apstākļus, kas ietekmē Klienta spēju atmaksāt jebkuru Kredītu vai citas summas, ko viņš parādā Ferratum.
 
13.7 Ferratum reklāmas nolūkos un uz ierobežotu laiku var atteikties no dažiem vai visiem Klienta
pienākumiem, kas ietverti šajos Standarta noteikumos. Bet šāda atteikšanās attiecas tikai uz tiem Klientiem, kuri atbilst reklāmas nosacījumiem.
13.8 Ferratum ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saistībā ar šo Kreditēšanas līgumu trešai pusei bez nepieciešamības saņemt Klienta piekrišanu ar nosacījumu, ka Klientam tiek paziņots par šādu cesiju. Klients nevar nodot savas ar šo Kreditēšanas līgumu uzņemtās tiesības un pienākumus bez Ferratum piekrišanas.
13.9 Šis Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to un, lai izvairītos no pārpratumiem šis Līgums ietver visus Kredītus, kurus izņēmis Klients šī Līguma darbības laikā un attiecas uz visām nenomaksātajām summām, kas jāatmaksā dzēšot šai termiņā izņemtos Kredītus.
 
13.10 Klientam ir tiesības izbeigt Kreditēšanas līgumu ar tūlītēju efektu jebkurā laikā, iesniedzot Ferratum parakstītu rakstisku paziņojumu. Tomēr šādi izbeidzot līgumu, Ferratum var pieprasīt nekavējoties atmaksāt visas atmaksājamās summas un šādā gadījumā tās tiek uzskatītas par atmaksājamām nekavējoties, bet Kreditēšanas līgums netiek uzskatīts par izbeigtu līdz brīdim, kamēr Klients nav atmaksājis Ferratum visas summas, kuras ir parādā. Šaubu novēršanai, procenti un jebkuras līgumsodu maksas turpina uzkrāties līdz brīdiem, kamēr visas summas ir atmaksātas. Citos gadījumos Kreditēšanas līgumu var izbeigt atbilstoši Standarta noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem.
 
13.11 Ferratum ir tiesības nekavējoties izbeigt Kreditēšanas līgumu saskaņā ar 3.6. punktu vai, ja Klients pieļāvis būtisku pārkāpumu, pildot savas saistības saskaņā ar Kreditēšanas līgumu, un šādā gadījumā visas summas, kas jāatmaksā saskaņā ar Kreditēšanas līgumu tiek uzskatītas par atmaksājamām nekavējoties. Šajā punktā par būtisku pārkāpumu uzskata, bet neaprobežojas ar jebkuru šo Standarta noteikumu 3.4. punktā Klienta sniegto
 
garantiju pārkāpumu. Ferratum ir tiesības arī izbeigt šo Kreditēšanas līgumu jebkurā laikā bez iemesla un bez pienākuma iesniegt paziņojumu par līguma izbeigšanu divus mēnešus iepriekš.
 
13.12 Šie Standarta noteikumi ir pieejami Tīmekļa vietnē un Klients tos var saglabāt PDF faila formātā vai, piezvanot uz Ferratum biroju vai nosūtot e-pastu, Klients var lūgt Ferratum nosūtīt viņam šo Standarta noteikumu eksemplāru elektroniski vai pa pastu.
Pašreizējā redakcijā Standarta noteikumi stājas spēkā 20.12.2018.